Vedtægter for retshjælpen på SDU

Vedtægter for De Jurastuderendes Retshjælp Odense

Foreningens navn

 • 1. Foreningens navn er De Jurastuderendes Retshjælp, Odense.

Foreningens formål

 • 2. Foreningens formål er at tilbyde gratis helt grundlæggende juridisk rådgivning om danske

retsforhold.

 

Foreningens hjemsted

 • 3. Foreningens hjemsted er Syddansk Universitet, Odense, Odense Kommune.

 

Foreningens medlemmer

 • 4. De Jurastuderende Retshjælp, Odenses medlemmer består af den til enhver tid siddende

bestyrelse samt retshjælperne.

Stk. 2. Retshjælpslederen fører en liste over foreningens medlemmer, der altid skal

være opdateret.

Stk. 3. Medlemmerne af foreningen hæfter ikke personligt for foreningens

forpligtelser.

Retshjælpere

 • 5. Som retshjælper kan antages jurastuderende, der på tidspunktet, hvor de starter, har afsluttet 2.

år. Dog kan oplæring af nye retshjælpere ske førend andet år er afsluttet. Arbejdet som retshjælper

er frivilligt og ulønnet. For at blive antaget som retshjælper, skal en ansøger godkendes af De

Jurastuderende Retshjælp, Odenses optagelsesudvalg.

 

 • 6. Optagelsesudvalget nedsættes af bestyrelsen og består af retshjælpslederen og 1-2 andre

bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen eller retshjælpslederen kan bestemme, at optagelsesudvalget

suppleres med flere af foreningens medlemmer, når dette findes hensigtsmæssigt.

 

 • 7. Såfremt optagelsesudvalget vurderer, at der er behov for optagelse af nye retshjælpere i

foreningen, opslår optagelsesudvalget på foreningens hjemmeside eller andet for jurastuderende

offentligt tilgængeligt sted eller medie en eller flere stillinger som retshjælper. Ansøgningsfristen

skal være på mindst 14 dage.

Stk. 2. Optagelsesudvalget bedømmer de indkomne ansøgninger ud fra objektive og

saglige kriterier. Ved uenighed mellem medlemmerne af optagelsesudvalget omkring,

hvorvidt en ansøger skal antages, kan hvert medlem af optagelsesudvalget bestemme,

 beslutningen om hvorvidt ansøgeren skal optages, udskydes til beslutning i

bestyrelsen.

 

 • 8 Såfremt en retshjælper ønsker at udtræde, meddeles dette til retshjælpslederen, der sletter

retshjælperen fra medlemslisten.

 

 • 9. Bestyrelsen kan efter indstilling fra retshjælpslederen bestemme, at en retshjælper ekskluderes

fra foreningen. Såfremt en retshjælper også er medlem af bestyrelsen, kan kun generalforsamlingen

bestemme, at vedkommende skal ekskluderes. Bestyrelsen er i den situation dog berettiget til at

bestemme, at retshjælperen ikke længere må fungere som retshjælper.

 

Retshjælpslederen

 • 10. Retshjælpslederen varetager udover sin stilling som retshjælper den daglige ledelse af

retshjælpen og skal følge de retningslinjer, som bestyrelsen har givet.

Stk. 2. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter foreningens forhold

er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne beslutninger kræver tilslutning fra

bestyrelsen. Såfremt det ikke har været muligt for retshjælpslederen at sammenkalde

bestyrelsen eller på anden måde opnå dens godkendelse, har retshjælpslederen pligt

til, så snart det er muligt, at underrette bestyrelsen om den trufne disposition.

Stk. 3. Retshjælpslederen holder i fornødent omfang bestyrelsen underrettet om

foreningens økonomiske situation og aktiviteter.

 

 • 11. Bestyrelsen udpeger ultimo januar hvert år en person til at tiltræde som retshjælpsleder efter

foreningens næste ordinære generalforsamling. Den udpegede person fungerer herefter som

retshjælpsleder frem til næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan udpege den samme

person flere gange.

Stk. 2. Den person, der udpeges til at være Retshjælpslederen, skal være ba.jur. på

tidspunktet, hvor vedkommende starter som retshjælpsleder.

Stk. 3. Den fungerende retshjælpsleder opfordrer ved mail primo januar enhver

interesseret retshjælper til at meddele sit kandidatur til stillingen som retshjælpsleder

for den kommende periode. Såfremt en person ønsker at blive retshjælpsleder,

meddeles dette til bestyrelsens formand senest 20. januar.

 

 • 12. Retshjælpslederen træder direkte ind i bestyrelsen.

 

 • 13. Såfremt en retshjælpsleder ønsker at fratræde sin stilling meddeles dette bestyrelsens formand,

som herefter tager initiativ til, at bestyrelsen udpeger en ny retshjælpsleder. Den nye udpegede

retshjælpsleder træder ind i den fratrædende retshjælpsleders udpegelsesperiode.

 

 • 14. Bestyrelsen kan ekskludere retshjælpslederen fra stillingen som retshjælpsleder. I så fald

finder bestemmelsen i § 13 anvendelse.

 

Bestyrelse

 • 15. De Jurastuderendes Retshjælp, Odense, ledes af en bestyrelse. Denne består af

retshjælpslederen, som er udpeget jf. § 11, op til 4 jurastuderende og en suppleant, som vælges på

generalforsamlingen, samt op til 5 jurister, der ligeledes er valgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem

kan afsættes på en generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger en formand ud fra sin midte. Formanden skal være jurist.

Stk. 3. Når intet andet fremgår af disse vedtægter, afgøres afstemninger i bestyrelsen

ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende, såfremt

stemmerne i bestyrelsen står lige.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder et beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde. Et

medlem af bestyrelsen, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening

indført i referatet. Referatet rundsendes – for så vidt angår de punkter, der ikke

indeholder personlige oplysninger – til retshjælperne af retshjælpslederen.

Stk. 5. Bestyrelsen fastlægger nærmere retningslinjer for retshjælpen og dens

sagsbehandling.

 

Generalforsamling

 • 16. Generalforsamlingen udgøres af foreningens medlemmer, herunder de bestyrelsesmedlemmer,

der udgør den ved generalforsamlingens start siddende bestyrelse. Bestyrelsen kan bestemme at

andre end bestyrelsens medlemmer har adgang til og taleret på generalforsamlingen.

Stk. 2. Der udarbejdes et beslutningsreferat fra generalforsamlingen.

 

 • 17. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, dog senest d. 20. februar.

Retshjælpsledere indkalder medlemmerne hertil ved e-mail senest 7 dage og tidligst 4 uger før den

ordinære generalforsamling afholdes.

Stk. 2. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Retshjælpslederens beretning om det forløbne år.

3) Godkendelse af regnskab og forslag til budget.

4) Evt. indkomne forslag.

5) Valg til bestyrelsen.

6) Eventuelt

 

 • 18. Et medlem af bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær

generalforsamling kan endvidere indkaldes, såfremt et flertal af retshjælperne ved henvendelse til

bestyrelsens formand skriftligt kræver det. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes som

anført i § 17, stk. 1.

 

Stemmeret på generalforsamlingen

 • 19. Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen, dog er kun retshjælpere

stemmeberettiget vedrørende valg til bestyrelsen.

Stk. 2. Et medlem kan afgive sin stemme på forhånd ved fuldmagt. Fuldmagten kan

kun vedrøre et på forhånd kendt punkt på dagsordenen, og den skal, såfremt det

vedrører valg til bestyrelsen, angive navnet på den kandidat, der støttes.

Tegningsret

 • 20. Foreningen tegnes af retshjælpslederen og bestyrelsens formand i forening. Foreningen tegnes

endvidere af mindst 6 bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

Tavshedspligt

 • 21. De ansatte i retshjælpen har tavshedspligt overfor tredjemænd. Imidlertid er der mulighed for

at vende givne sager med de øvrige retshjælpere og bestyrelsens medlemmer.

 

Regnskab og forsikring

 • 22. Medlemmernes juridiske rådgivning skal altid være dækket af en ansvarsforsikring.

 

 • 23. Foreningens regnskabsår løber fra den 1/1 til 31/12. Første regnskabsår løber fra foreningens

stiftelse til den 31/12-2007.

 

Eksternt samarbejde.

 • 24. Bestyrelsen kan ved enstemmighed beslutte at jurastuderende fra andre byer kan oprette en

filial eller søsterafdeling af foreningen. Bestyrelsen skal godkende en filial eller søsterafdelings

vedtægter før stiftelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan i øvrigt ved enstemmighed indgå samarbejde med andre

organisationer og foreninger, såfremt dette er til gavn for foreningens virke.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i øvrigt ved enstemmighed indgå venskabsaftaler med

udenlandske retshjælp og lignende til gavn for internationalt retshjælpssamarbejde.

 

Vedtægtsændringer

 • 25. Generalforsamlingen kan ved simpelt flertal ændre foreningens vedtægter. Dog kræves tillige

at min. 2/3 af den siddende bestyrelses medlemmer godkender forslaget. Mindst halvdelen af

medlemmerne skal være til stede ved afstemningen før den er gyldig.

 

Ophør

 • 26. Foreningen kan nedlægges ved en generalforsamling. Beslutningen træffes med en

stemmeflerhed på 2/3.

 

 • 27. Såfremt foreningen ved sin opløsning har uforbrugte midler, udbetalt af Civilstyrelsen, skal

disse midler tilbagebetales til Civilstyrelsen.

 

Syddansk Universitet, Odense. 03.08.2015