Vedtægter

Vedtægter for De Jurastuderendes Retshjælp, Odense

Foreningens navn

§ 1. Foreningens navn er De Jurastuderendes Retshjælp, Odense.

Foreningens formål

§ 2. Foreningens formål er at tilbyde gratis helt grundlæggende juridisk rådgivning om danske retsforhold.

Foreningens hjemsted

§ 3. Foreningens hjemsted er Syddansk Universitet, Odense, Odense Kommune.

Foreningens medlemmer

§ 4. De Jurastuderende Retshjælp, Odenses medlemmer består af den til enhver tid siddende bestyrelse samt retshjælperne.

Stk. 2. Retshjælpslederen fører en liste over foreningens medlemmer, der altid skal være opdateret.

Stk. 3. Medlemmerne af foreningen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Retshjælpere

§ 5. Som retshjælper kan antages jurastuderende samt erhvervsjurastuderende, der på tidspunktet, hvor de starter, har afsluttet 1. år på bacheloruddannelsen. Arbejdet som retshjælper er frivilligt og ulønnet. For at blive antaget som retshjælper, skal en ansøger godkendes af De Jurastuderende Retshjælp, Odenses optagelsesudvalg.

§ 6. Optagelsesudvalget nedsættes af bestyrelsen og består af retshjælpslederen og 1-2 andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen eller retshjælpslederen kan bestemme, at optagelsesudvalget suppleres med flere af foreningens medlemmer, når dette findes hensigtsmæssigt.

§ 7. Såfremt optagelsesudvalget vurderer, at der er behov for optagelse af nye retshjælpere i foreningen, opslår optagelsesudvalget på foreningens hjemmeside eller andet for jurastuderende offentligt tilgængeligt sted eller medie en eller flere stillinger som retshjælper. Ansøgningsfristen skal være på mindst 14 dage.

Stk. 2. Optagelsesudvalget bedømmer de indkomne ansøgninger ud fra objektive og saglige kriterier. Ved uenighed mellem medlemmerne af optagelsesudvalget omkring, hvorvidt en ansøger skal antages, kan hvert medlem af optagelsesudvalget bestemme, beslutningen om hvorvidt ansøgeren skal optages, udskydes til beslutning i bestyrelsen.

§ 8. Såfremt en retshjælper ønsker at udtræde, meddeles dette til retshjælpslederen, der sletter retshjælperen fra medlemslisten.

§ 9. Bestyrelsen kan efter indstilling fra retshjælpslederen bestemme, at en retshjælper ekskluderes fra foreningen. Såfremt en retshjælper også er medlem af bestyrelsen, kan kun generalforsamlingen bestemme, at vedkommende skal ekskluderes. Bestyrelsen er i den situation dog berettiget til at bestemme, at retshjælperen ikke længere må fungere som retshjælper.

Retshjælpslederen

§ 10. Retshjælpslederen varetager udover sin stilling som retshjælper den daglige ledelse af retshjælpen og skal følge de retningslinjer, som bestyrelsen har givet.

Stk. 2. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter foreningens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne beslutninger kræver tilslutning fra bestyrelsen. Såfremt det ikke har været muligt for retshjælpslederen at sammenkalde bestyrelsen eller på anden måde opnå dens godkendelse, har retshjælpslederen pligt til, så snart det er muligt, at underrette bestyrelsen om den trufne disposition.

Stk. 3. Retshjælpslederen holder i fornødent omfang bestyrelsen underrettet om foreningens økonomiske situation og aktiviteter.

§ 11. Bestyrelsen udpeger ultimo januar hvert år en person til at tiltræde som retshjælpsleder efter foreningens næste ordinære generalforsamling. Den udpegede person fungerer herefter som retshjælpsleder frem til næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan udpege den samme person flere gange.

Stk. 2. Den person, der udpeges til at være Retshjælpslederen, skal være ba.jur. på tidspunktet, hvor vedkommende starter som retshjælpsleder.

Stk. 3. Den fungerende retshjælpsleder opfordrer ved mail primo januar enhver interesseret retshjælper til at meddele sit kandidatur til stillingen som retshjælpsleder for den kommende periode. Såfremt en person ønsker at blive retshjælpsleder, meddeles dette til bestyrelsens formand senest 20. januar.

§ 12. Retshjælpslederen træder direkte ind i bestyrelsen.

§ 13. Såfremt en retshjælpsleder ønsker at fratræde sin stilling meddeles dette bestyrelsens formand, som herefter tager initiativ til, at bestyrelsen udpeger en ny retshjælpsleder. Den nye udpegede retshjælpsleder træder ind i den fratrædende retshjælpsleders udpegelsesperiode.

§ 14. Bestyrelsen kan ekskludere retshjælpslederen fra stillingen som retshjælpsleder. I så fald finder bestemmelsen i § 13 anvendelse.

Bestyrelse

§ 15. De Jurastuderendes Retshjælp, Odense, ledes af en bestyrelse. Denne består af retshjælpslederen, som er udpeget jf. § 11, op til 4 jurastuderende og en suppleant, som vælges på generalforsamlingen, samt op til 5 jurister, der ligeledes er valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan afsættes på en generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger en formand ud fra sin midte. Formanden skal være jurist.

Stk. 3. Når intet andet fremgår af disse vedtægter, afgøres afstemninger i bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende, såfremt stemmerne i bestyrelsen står lige.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder et beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde. Et medlem af bestyrelsen, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet. Referatet rundsendes – for så vidt angår de punkter, der ikke indeholder personlige oplysninger – til retshjælperne af retshjælpslederen.

Stk. 5. Bestyrelsen fastlægger nærmere retningslinjer for retshjælpen og dens sagsbehandling.

Generalforsamling

§ 16. Generalforsamlingen udgøres af foreningens medlemmer, herunder de bestyrelsesmedlemmer, der udgør den ved generalforsamlingens start siddende bestyrelse. Bestyrelsen kan bestemme at andre end bestyrelsens medlemmer har adgang til og taleret på generalforsamlingen.

Stk. 2. Der udarbejdes et beslutningsreferat fra generalforsamlingen.

§ 17. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, dog senest d. 20. februar. Retshjælpsledere indkalder medlemmerne hertil ved e-mail senest 7 dage og tidligst 4 uger før den ordinære generalforsamling afholdes.

Stk. 2. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Retshjælpslederens beretning om det forløbne år.

3) Godkendelse af regnskab og forslag til budget.

4) Evt. indkomne forslag.

5) Valg til bestyrelsen.

6) Eventuelt

§ 18. Et medlem af bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere indkaldes, såfremt et flertal af retshjælperne ved henvendelse til bestyrelsens formand skriftligt kræver det. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes som anført i § 17, stk. 1.

Stemmeret på generalforsamlingen

§ 19. Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen, dog er kun retshjælpere stemmeberettiget vedrørende valg til bestyrelsen.

Stk. 2. Et medlem kan afgive sin stemme på forhånd ved fuldmagt. Fuldmagten kan kun vedrøre et på forhånd kendt punkt på dagsordenen, og den skal, såfremt det vedrører valg til bestyrelsen, angive navnet på den kandidat, der støttes.

Tegningsret

§ 20. Foreningen tegnes af retshjælpslederen og bestyrelsens formand i forening.

Tavshedspligt

§ 21. De ansatte i retshjælpen har tavshedspligt overfor tredjemænd. Imidlertid er der mulighed for at vende givne sager med de øvrige retshjælpere og bestyrelsens medlemmer.

Regnskab og forsikring

§ 22. Medlemmernes juridiske rådgivning skal altid være dækket af en ansvarsforsikring.

§ 23. Foreningens regnskabsår løber fra den 1/1 til 31/12. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den 31/12-2007.

Eksternt samarbejde

§ 24. Bestyrelsen kan ved enstemmighed beslutte at jurastuderende fra andre byer kan oprette en filial eller søsterafdeling af foreningen. Bestyrelsen skal godkende en filial eller søsterafdelings vedtægter før stiftelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan i øvrigt ved enstemmighed indgå samarbejde med andre organisationer og foreninger, såfremt dette er til gavn for foreningens virke.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i øvrigt ved enstemmighed indgå venskabsaftaler med udenlandske retshjælp og lignende til gavn for internationalt retshjælpssamarbejde.

Vedtægtsændringer

§ 25. Generalforsamlingen kan ved simpelt flertal ændre foreningens vedtægter. Dog kræves tillige at min. 2/3 af den siddende bestyrelses medlemmer godkender forslaget. Mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede ved afstemningen før den er gyldig.

Ophør

§ 26. Foreningen kan nedlægges ved en generalforsamling. Beslutningen træffes med en stemmeflerhed på 2/3.

§ 27. Såfremt foreningen ved sin opløsning har uforbrugte midler, udbetalt af Civilstyrelsen, skal disse midler tilbagebetales til Civilstyrelsen.

Syddansk Universitet, Odense. 29.03.2023